lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

อุปกรณ์ส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ 

กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทต้องใช้ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนชื้นส่่วนของเครื่องจักร 


ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต ความซื่อสัตย์ การเคารพต่อกฎระเบียบ ความรักในงาน แรงผลักดันสูงสู่ความเป็นที่หนึ่ง